Leadership

Chairman
Wang Binghua
Acting President   
Wang Fengxue
Secretary of Party Leadership Group   
Guo Hongbo
Vice President  
Zheng Mingguang
Vice President   
Zeng Xi
Leader of Disciplinary Inspection Group   
 Li Huijie
Vice President 
 Hou Xuezhong
       Vice President         
Yan Jiapeng
   Chief  Financial Officer   
Han Zhiwei